ผู้สอน > เสาวภา สมใจรักษ์

เสาวภา สมใจรักษ์

บรรยายวิชาภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก กว่า 30 ปี ให้กับหลายมหาวิทยาลัย เช่น 2.1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 2.2 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2.3 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2.4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต 2.5 มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง 2.6 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น 2.7 สอน TOEIC/ TOEFL/ CU-TEP ที่โรงเรียนกวดวิชาเดอะพันดิท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น มีผลงานหนังสือผ่านการจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 20 ปี กว่า 65 เล่ม) เช่น พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่ายๆ (พิมพ์ครั้งที่ 14), คัมภีร์ Redesigned TOEIC ฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์ 7 ครั้งในปีครึ่ง), หลักสูตรย่อ TOEIC (พิมพ์ครั้งที่ 13), พิชิตข้อสอบ TU GET (พิมพ์ครั้งที่ 3), พิชิตข้อสอบ ERROR สอบเข้าจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (พิมพ์ครั้งที่ 10), ติวเข้มๆ สอบข้าราชการครู, พิชิตศัพท์ TOEIC (พิมพ์ครั้งที่ 2) เป็นต้น

การศึกษา

BA (English) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร MA (English) University of Mysore, India PhD (English-Comparative Literature) University of Madras, India.

การทำงาน

ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของร้านกาแฟด็อกเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

อื่นๆ

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 21 ปี 2552 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา), การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2551